(la) Kipp Atwell-(la) Bonita Ziervogel      
         
  la) Kipp Atwell-(la) Bonita Ziervogel      
(ms) Joess Inman-(ms) Robert Williams          
(ms) Tim Campbell-(ms) Andrea Robertson        
(ms) Tim Campbell-(ms) Andrea Robertson          
    la) Kipp Atwell-(la) Bonita Ziervogel    
           
  (ms) Jana Kay Boyd-(ms) Larry Boyd        
           
  (ms) Kirsten Pinto-(ms) Pete Pinto      
  (ms) Kirsten Pinto-(ms) Pete Pinto        
           
      a) Kipp Atwell-(la) Bonita Ziervogel  
           
  (ms) Lynn Dickerson-(ms) Clovis Webster        
           
  (ms) Shelly Martin-(ms) Doug Schloemer      
  (ms) Shelly Martin-(ms) Doug Schloemer        
           
    (tn) Paige Carruth-(tn) Joe Miller    
(la) Britt Wilkinson-(la) Carla Wilkinson          
la) Kevin Pierret-(la) Melissa Kennedy        
(la) Kevin Pierret-(la) Melissa Kennedy       Gold:  ms) Kirsten Pinto-(ms) Pete Pinto
  (tn) Paige Carruth-(tn) Joe Miller      
        Silver:  a) Kipp Atwell-(la) Bonita Ziervogel
  (tn) Paige Carruth-(tn) Joe Miller     Bronze:  tn) Paige Carruth-(tn) Joe Miller
           
Loser's Bracket    
      tn) Paige Carruth-(tn) Joe Miller  
  (ms) Kirsten Pinto-(ms) Pete Pinto      
C la) Kevin Pierret-(la) Melissa Kennedy          
           
  la) Kevin Pierret-(la) Melissa Kennedy   (ms) Kirsten Pinto-(ms) Pete Pinto   ms) Kirsten Pinto-(ms) Pete Pinto
         
A (ms) Joess Inman-(ms) Robert Williams        
    (ms) Lynn Dickerson-(ms) Clovis Webster    
         
        (ms) Kirsten Pinto-(ms) Pete Pinto
(ms) Lynn Dickerson-(ms) Clovis Webster      
       
  ms) Shelly Martin-(ms) Doug Schloemer    
         
         
(ms) Jana Kay Boyd-(ms) Larry Boyd   ms) Shelly Martin-(ms) Doug Schloemer  
         
         
    a) Britt Wilkinson-(la) Carla Wilkinson    
B (la) Britt Wilkinson-(la) Carla Wilkinson        
         
  a) Britt Wilkinson-(la) Carla Wilkinson    
       
F (ms) Tim Campbell-(ms) Andrea Robertson       Tournament Software by USAPA.org